T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa İdari Yapı Müdürlüklerimiz

Müdürlükler

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Müdür Hülya BARTAL
444 8 662
Görev ve Sorumluluklar

 

Hukuk İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Kanun’a ilişkin Yasa uyarınca Belediye Başkanı adına çalışmaları yürütür ve;

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Başkanlık tarafından Belediye Encümenine görevlendirilirse bu görevi de yerine getirir.

4) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

5) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

6) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

7) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan memur personelin birinci sicil amiri olup başarı ve performans değerlendirmelerini yapar.

8) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

9) Adli ve Yargı Mercilerinden, hakemler, icra daireleri ile noterlerden Merkezefendi Belediyesi ve Müdürlüklerine yapılacak tebliğleri Merkezefendi Belediyesi adına tebellüğ ederek hukuki gereklerini yerine getirir.

10) Gelen dava ve sair evrakı havale ederek, avukatlara tevzi eder, sonuçlarını takip ederek gereğinde müdahale eder. Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.

11) Hukuk İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

12) Hukuk İşleri Müdürlüğü, Anayasa, yasalar, yönetmelik ve tüzüklere göre Belediye Başkanı adına Belediye tüzel kişiliğinin tüm hukuksal problemlerine, başkanlığın verdiği yetki çerçevesinde çözümler getirmekle görevlidir.

13) Belediye Başkanlığı’na ait her türlü idari tasarruf ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için Başkanlıkça lüzum görülen hallerde belediye başkanı adına yapılması gereken işlemleri belirlemek ve gerektiğinde ilgili müdürlükler ile zümre toplantıları tertip eder.

14) Merkezefendi Belediyesine ait her türlü idari tasarruf ve muamelenin hukuka uygunluğunu sağlamak bakımından gerek Merkezefendi Belediye Meclisi gerek Encümen kararları veya Başkanlık tarafından ayrıca Belediyemiz ilgili Müdürlüklerinden tereddüde düşülen hususlarda hukuki görüş belirtir.

15) Belediye çeşitli Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer yasal mevzuat ile verilmiş hak ve yetkilerin tam olarak kullanılabilmesi için bütün mevzuatı inceleyip araştırarak, kanunların halkın ve kamunun menfaatine daha uygun olarak uygulanabilmesi için gerekli hukuki yorumu yapar.

16) Yayımlanan yeni yasal mevzuata çalışanların uyum gösterebilmelerini temin için hizmet içi eğitim çalışmaları yapar veya yaptırır.

17) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 

Personel
  • Hülya KESGİN
    Müdür
     
Alt Birimler
T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri