T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa İdari Yapı Müdürlüklerimiz

Müdürlükler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Müdür Gürhan GER
444 8 662
Görev ve Sorumluluklar

 

Merkezefendi Belediyesi sınırları içinde, planlı ve modern şehirleşme, dayanıklı ve yaşanabilir yapılaşmayı sağlamak amacıyla, resmi ve özel bütün yapıların “3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve diğer ilgili kanunlar ile bunlara dayalı çıkartılmış olan tüm yönetmelik genelge ve tamimleri kapsamında” teşekkülünü sağlamak üzere;

1. Mimari projeleri, tadilat ve ilave kat projeleri, kat irtifakı ve kat mülkiyeti projelerini, betonarme projeleri, elektrik, mekanik tesisat, çatı planlarını ve mimari rölöve projelerini inceleyerek onaylamak,

2. Yeni yapılara ruhsat vermek, inşaat ruhsatlarını yenilemek ve tadilat ruhsatlarını vermek,

3. 4708 sayılı yasa kapsamındaki ruhsatlı yapıların yapı denetim hizmet bedeli ödemelerine esas kontrollerini yapmak, ödeme emirlerini yazmak,

4. İnşaatı tamamlanan yapıların yerinde projeye uygunluğunun kontrol edilerek yapı kullanım izin belgesi, iş bitirme belgesi tutanağı ve yapı denetim sertifikası vermek,

5. Müdürlük tarafından düzenlenen yapı ruhsatlarında müteahhitlik üstlenenlere ait iş deneyimi ve iş bitirme belgesi taleplerini değerlendirmek,

6. Ruhsat alınan yapıların yer teslimini yapmak, subasman seviyesine gelen yapıların subasman vizelerini yapmak, yol kotu düzenlemek,

7. Vaziyet ve bağımsız bölüm planlarını onaylamak,

8. Plan kote onayını yapmak,

9. 4708 sayılı yasa kapsamı dışında ruhsatlandırılan yapıların, betonarme donatı kontrolünü, temel, subasman ve her kat seviyesinde yapmak,

10. Ruhsatsız yapılan kaçak inşaatların, gecekonduların, ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıları tespit ederek zabıt tutmak ve bu tür yapılar hakkında imar kanunu hükümleri gereğince karar alınmak üzere encümene havalesini sağlamak, ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmak,

11. Asansörlü binaların asansör tescil işlemlerini yapmak ve yıllık periyodik kontrollerle ilgili işlemleri yürütmek,

12. Şuyulandırma şerhini ve tapu kaydı üzerinde bulunan şerhlerin kaldırılması için Encümene yazmak,

13. Belediye Encümenince yıkım kararı alınan yapıların, Fen İşleri Müdürlüğünce ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara bilgi vermek ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla yine Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım işlerinin gerçekleştirilmesi için Fen İşleri Müdürlüğüne ilgili evrakları yazı ekinde göndermek,

14. Statik projeye veri olan zemin etüt raporlarını arazide (sondaj ve sismik çalışmaların kontrolü) ve büroda denetlemek, uygun olduğu takdirde onaylamak, imar durumuna ek olarak parselin jeolojik durumunu gösteren “genel jeolojik durumu” düzenlemek, Belediyeye ait kazı çalışmalarında, kurulan tespit komisyonlarında görev alınarak, kazı klas tespit raporu hazırlanması işlemlerinde bulunmak, Merkezefendi Belediyesi sınırı içerisinde Başkanlıkça gerekli görülen yerlerin “Gözlemsel Jeolojik Raporu Ve Haritasını” hazırlamak veya hazırlatmak,

 

Personel
  • Gürhan GER
    Müdür
     
Alt Birimler
T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri