T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa İdari Yapı Müdürlüklerimiz

Müdürlükler

Plan ve Proje Müdürlüğü

Müdür Hülya BARTAL
444 8 662
Görev ve Sorumluluklar

 

Merkezefendi İlçesinin geleceğe yönelik sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, yaşanılabilir ve planlı bir kent olmasını sağlamak amacıyla,

1- Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda kentin gelişme yön ve büyüklüğüne bağlı olarak uygulama imar planlarını hazırlamak veya hazırlatarak, İlçenin kentsel gelişimini sağlamak, planlama ilke ve esasları doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının değişikliğine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek,

2- Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gerektiğinde üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak nazım imar planı değişikliği talebinde bulunmak.

3- 3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16, 17 ve 18. maddesine göre Arazi ve arsa düzenleme işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

4- Belediyenin ihtiyaç duyduğu arazi ölçüm ve hâlihazır harita çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

5- İmar planlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak imar durumu belgesi hazırlamak,

6- Stratejik planda yer alan yeni yapılacak tesisler ile tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasına yönelik hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için etkin ve verimli projeler hazırlamak veya hazırlatmak,

7- Üyesi olunan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ile ilişkileri yürütmek ve birliğe aktif katılımı sağlamak,

8- Üyesi olunan Türkiye Tarihi Kentler Birliği ile ilişkileri yürütmek ve birliğe aktif katılımı sağlamak,

9- Açık ve kapalı alanların projelendirilmesini esnasında ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projenin tasarımını, planlanmasını ve temin edilmesini sağlamak,

10- Proje hizmet alımlarında İhale mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, uygulama projelerine ait iş kalemleri ve proje temin maliyetlerini hesaplamak, proje temini ihale dosyasını hazırlamak ve proje kontrollük işlemlerini yapmak.

11- Hazırlanan projelerin ilgili müdürlüklere iletilmesini sağlamak,

12- Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nda Belediye adına temsilci olarak toplantılara katılmak, Koruma Kurulu Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak,

13- Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçe belediyeleri ve diğer kamu kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, belediye içi ve dışı görüşmelerde kurumu temsil etmek.

14- Merkezefendi Belediye Meclisi, İmar ve Bayındırlık Komisyonundaki dosyalarla ilgili gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak, komisyona teknik bilgi ve belge vermek, gerektiğinde arazide yer gösterimi yapmak ve ilgili dosyanın komisyon raporunu hazırlamak.

15- Belediye yetki alanı içerisinde numarataj oluşturmak, bilgisayar ortamında sürekli güncel tutmak, talep halinde bina ve arsalara ait adres tespitini yapmak ve bu doğrultuda belge düzenlemek, talep edene sokak krokilerini temin etmek.

 

Personel
  • Hülya KESGİN
    Müdür
     
Alt Birimler
T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri