T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
2019 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ
08.04.2019
    Merkezefendi Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesi uyarınca 09 Nisan 2019 Salı günü saat:14.00'de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.


 -          İstiklal Marşı ve saygı duruşu,

-          5393 sayılı Belediye Kanunun 25 inci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince 2018 yılı gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin incelendiğine dair Denetim Komisyonunca hazırlanan 2018 yılı Denetim Raporunun Meclisin bilgisine sunulması, 

1-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19 uncu maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci ve 19 uncu maddelerine istinaden 2 yıl görev yapmak üzere Meclis Başkanlık Divanına 1. Başkan Vekilinin gizli oyla seçilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

2-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19 uncu maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci ve 19 uncu maddelerine istinaden 2 yıl görev yapmak üzere Meclis Başkanlık Divanına 2. Başkan Vekilinin gizli oyla seçilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

3-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19 uncu maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci ve 19 uncu maddeleri gereğince 2 yıl görev yapmak üzere Meclis Başkanlık Divanına 2 (İki) Asil, 2 (İki) yedek Divan Katip üyelerinin gizli oyla seçilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

4-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 üncü maddesinin (a) bendi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci ve 20 nci maddelerine istinaden 1 yıl görev yapmak üzere meclis üyeleri arasından gizli oyla 3 (Üç) Encümen üyesi seçilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

5-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24 üncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci ve 21 inci maddelerine istinaden Meclis İhtisas Komisyonları ile ilgili olarak;

a)      Kurulacak ihtisas komisyonlarının belirlenmesi.

b)      Komisyonların üye sayısının belirlenmesi.

c)      Komisyonların çalışma sürelerinin belirlenmesi.

d)     Oluşturulan ihtisas komisyonlarına üye seçilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.


6-      5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8 inci maddesi gereğince Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/12/2015 tarih ve 253 sayılı kararı ile üyesi olduğumuz Türkiye’nin uluslararası alanlarda temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere, tarihi kentlerin bir araya getirilmesi ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir ortak miras anlayışıyla korunması ve yaşatılması amacıyla kurulmuş olan Tarihi Kentler Birliği’ne 1 (bir) asil, 1 (yedek) üye seçilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

7-      5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8 inci maddesi gereğince Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/12/2015 tarih ve 254 sayılı kararı ile üyesi olduğumuz Merkezefendi Belediye Başkanlığımıza yeni açılımlar, ortaklıklar ve işbirlikleri kazandıracak olan yerel düzeyde herkes için sağlık temalı politika ve programların geliştirileceği Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne 2 (iki) asil, 2 (iki) yedek üye seçilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

8-      5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8 inci maddesi gereğince Merkezefendi Belediye Meclisinin 03/06/2016 tarih ve 120 sayılı kararı ile üyesi olduğumuz Türk Dünyası arasında mevcut olan ortak kültür ve medeniyet mirasını dikkate alarak, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak amacıyla kurulmuş olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne 1 (bir) asil, 1 (yedek) üye seçilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

9-      5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8 inci maddesi gereğince Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/11/2016 tarih ve 214 sayılı kararı ile üyesi olduğumuz Akdeniz Belediyeler Birliğine 4 (Dört) asil, 2 (İki) yedek üye seçilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

10-  5393 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereğince, Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt edilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

11-  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine göre nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerin 3 belediye Meclis üyesinin Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilebileceği, bu şekilde meclis üyeleri arasından görevlendirilen başkan yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’nü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık brüt ödeneğinin tespit edilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

12-  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 6289 Sayılı Kanun ile değişik 32 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin (g) bendine istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu memurlara Toplu Sözleşme dönemini kapsayacak şekilde ödenecek sosyal denge tazminat miktarının belirlenmesi ve sosyal denge sözleşmesinin yapılması üzere Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

13-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B4D pafta, 151 ada, 284 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Denizli İdare Mahkemesi’nin 16/01/2019 tarih 2018/930 Esas ve 2019/35 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, mahkeme kararı doğrultusunda söz konusu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

14-  Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/11/2018 tarih ve 203 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/12/2018 tarih ve 1154 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi, M22A22B4A pafta, 3552 ada, 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

15-  Belediyemizin 2018 Yılı Faaliyet Raporunun 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen hükümlere uygun hazırlanarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56 ncı maddesi gereğince Belediyemiz 2018 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

16-  Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

 

 

 

 08/04/2019

 

                     Şeniz DOĞAN

       Belediye Başkanı

         Meclis BaşkanıFotoğraflar
 

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri