T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
2019 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ
29.04.2019
    Merkezefendi Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca 03 Mayıs 2019 Cuma günü saat:17.00'de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.


 

-          Yoklama ve toplantının açılışı,

1-     
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35 inci maddesi gereği hazırlanan Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.


2-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin “L” bendinde “Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.” hükmüne istinaden kurumumuzda ihtiyaç duyulması nedeniyle boş kadro değiştirilmesi için düzenlenen evrakı ekindeki cetvelin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.


3-      Belediyemizde norm kadrolarında Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 5 inci dereceli Sosyolog kadrosu karşılık gösterilerek 1 kişi Sosyolog’un, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli statüde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.


4-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi (f) bendi gereğince Belediyemizin 2019 yılı Ücret ve Tarifeleri içerisinde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ücret Tarifesi içinde değişiklik yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.


5-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Belediyemiz iş ve işlemlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için bahsedilen söz konusu yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2 adet Müdür kadrosu ihdası için düzenlenen cetvelin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.


6-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Şemikler Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17D4A pafta, 905 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.2019 tarih ve 9137 sayılı kararı doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.


7-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Musa Mahallesi, M22A22C1B pafta, 2767 ada, 6-7-9 no.lu, 2768 ada, 6-7-8 no.lu ve 1440 ada, 15 no.lu parseller ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.06.2018 tarih ve 8151 sayılı kararı, 22.12.2018 tarih ve 8878 sayılı kararı ve 18.01.2019 tarih ve 9003 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.


8-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Musa Mahallesi, M22A22C1B pafta, 2768 ada, 1 no.lu, 2770 ada, 1-2 no.lu ve 2772 ada, 2-8 no.lu parseller ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.01.2018 tarih ve 7502 sayılı kararı ile 22.12.2018 tarih ve 8877 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.


9-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Altıntop Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, M22A22C1B ve M22A22B4C paftalar, 1484 ada, 2 ve 3 no.lu parsellerde kayıtlı tescilli taşınmazların koruma alan sınırları ve koruma alanında kalan parseller ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.2019 tarih ve 9136 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.


10-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Esentepe Mahallesi, M22A22A4B pafta, 3750 ada, 10 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.


11-  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine göre nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerin 3 belediye Meclis üyesinin Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilebileceği, bu şekilde meclis üyeleri arasından görevlendirilen başkan yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık brüt ödeneğinin tespit edilmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.


12-  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 6289 Sayılı Kanun ile değişik 32 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin (g) bendine istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu memurlara Toplu Sözleşme dönemini kapsayacak şekilde ödenecek sosyal denge tazminat miktarının belirlenmesi ve sosyal denge sözleşmesinin yapılması üzere Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesine ilişkin hususun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.


13-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B4D pafta, 151 ada, 284 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Denizli İdare Mahkemesi’nin 16/01/2019 tarih 2018/930 Esas ve 2019/35 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, mahkeme kararı doğrultusunda söz konusu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasına ilişkin hususun incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.


14-  Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/11/2018 tarih ve 203 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/12/2018 tarih ve 1154 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi, M22A22B4A pafta, 3552 ada, 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin hususun incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.


15-  Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

 

 

 

 29/04/2019

 

                     Şeniz DOĞAN

       Belediye Başkanı

         Meclis BaşkanıFotoğraflar
 

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri