T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
10.05.2019
    MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


 
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Tarih Karar No Birleşim Özet
3.5.2019 62 1 “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35 inci maddesi gereği hazırlanan Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin görüşülmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 03/05/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
3.5.2019 63 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin “L” bendinde “Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.” hükmüne istinaden kurumumuzda ihtiyaç duyulması nedeniyle boş kadro değiştirilmesi için düzenlenen evrakı ekindeki cetvelin görüşülerek karara bağlanması ile ilgili gündem maddesinin daha detaylı incelenmek üzere dairesine iade edilmesine 03/05/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
3.5.2019 64 1 Belediyemizde norm kadrolarında Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 5 inci dereceli Sosyolog kadrosu karşılık gösterilerek 1 kişi Sosyolog’un, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli statüde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili gündem maddesinin daha detaylı incelenmek üzere dairesine iade edilmesine 03/05/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
3.5.2019 65 1 “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi (f) bendi gereğince Belediyemizin 2019 yılı Ücret ve Tarifeleri içerisinde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ücret Tarifesi içinde değişiklik yapılmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 03/05/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
3.5.2019 66 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Belediyemiz iş ve işlemlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için bahsedilen söz konusu yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2 adet Müdür kadrosu ihdası için düzenlenen cetvelin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ve İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine 03/05/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
3.5.2019 67 1 “Milli Mücadele’mizin 100. Yıl Kutlamaları kapsamında Merkezefendi İlçe sınırlarımızda Lise öğrenimi gören öğrenciler arasında “19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma ve Gençlik” temalı resim yarışması düzenlenecektir. Yarışma sonucu dereceye giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesi ile Liselerimizde öğrenim gören çalışkan ve ihtiyaç sahibi 100 öğrencimizin Ankara’ya geziye götürülmesi hakkında karar alınması hususuna ilişkin Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine 03/05/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
3.5.2019 68 1 “Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/02/2019 tarih ve 44 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/02/2019 tarih ve 100 sayılı kararı ile onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saltak Mahallesi, M22A22B4C pafta, 258 ada, 575 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına kanuni askı süreci içerisinde yapılan itiraz hakkında karar alınması hususuna ilişkin Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 03/05/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
3.5.2019 69 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şemikler Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17D4A pafta, 905 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.2019 tarih ve 9137 sayılı kararı doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılmasının, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 03/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
3.5.2019 70 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Musa Mahallesi, M22A22C1B pafta, 2767 ada, 6-7-9 no.lu, 2768 ada, 6-7-8 no.lu ve 1440 ada, 15 no.lu parseller ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.06.2018 tarih ve 8151 sayılı kararı, 22.12.2018 tarih ve 8878 sayılı kararı ve 18.01.2019 tarih ve 9003 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılmasının, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 03/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
3.5.2019 71 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Musa Mahallesi, M22A22C1B pafta, 2768 ada, 1 no.lu, 2770 ada, 1-2 no.lu ve 2772 ada, 2-8 no.lu parseller ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.01.2018 tarih ve 7502 sayılı kararı ile 22.12.2018 tarih ve 8877 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılmasının, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 03/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
3.5.2019 72 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Altıntop Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, M22A22C1B ve M22A22B4C paftalar, 1484 ada, 2 ve 3 no.lu parsellerde kayıtlı tescilli taşınmazların koruma alan sınırları ve koruma alanında kalan parseller ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.2019 tarih ve 9136 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılmasının, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 03/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
3.5.2019 73 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Esentepe Mahallesi, M22A22A4B pafta, 3750 ada, 10 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 03/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
3.5.2019 74 1 Belediye Meclis üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcılarına, Belediye Başkanı ödeneğinin 2/3 ü kadar brüt ödeneğin verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  03/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
3.5.2019 75 1 Yukarıda belirtilen mevzuat kapsamında Merkezefendi Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan kamu görevlilerine yönelik olarak en çok üyeye sahip sendika ile toplu sözleşme dönemiyle sınırlı, 4688 Sayılı Kanunun 32 nci ve Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkraları gereğince Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması için Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  03/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
3.5.2019 76 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B4D pafta, 151 ada, 284 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Denizli İdare Mahkemesi’nin 16/01/2019 tarih 2018/930 Esas ve 2019/35 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, mahkeme kararı doğrultusunda, söz konusu parsel ve çevresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,434 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talebine ilişkin; ekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 03/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
3.5.2019 77 1 Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/11/2018 tarih ve 203 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/12/2018 tarih ve 1154 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi, M22A22B4A pafta, 3552 ada, 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,406 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin; Kanuni askı sürecinde, 3552 ada, 1-2 no.lu parsellerde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin iptal edilerek imar planının plan değişikliğinden önceki haline döndürülmesi şeklinde yapılan itiraz uygun görülmemiş olup, Merkezefendi Belediye Meclisi’nin 05.11.2018 tarih ve 203 sayılı kararında olduğu gibi mülkiyet sahibinin ilk talebi değerlendirilerek, 3552 ada, 1-2 no.lu parsellerde, E:1.10, TAKS %40’ ı geçemez şeklinde belirlenen yapılaşma şartları ile; plan değişikliği öncesinde 3552 ada, 1 no.lu parselde 88*4= 352 m², 2 no.lu parselde 120*2=240 m², toplamda 592 m2 olan toplam inşaat alanının, E:1.10 yapılaşma şartı belirlenmesi ile 314 m² azalarak 253*1,10= 278 m² olmasına, 253 m² olan yüzölçümüne göre TAKS:0.40 yapılaşma şartında, zeminde yaklaşık 208 m² olan inşaat alanı hakkının 106 m² azalarak 101 m² olmasına sebep olacağından, yapı yoğunluğunda herhangi bir artış olmadan, 3552 ada 1-2 no.lu parsellerin tevhit edilerek 4 katlı tek yapı yapabilmesi amacıyla 3552 ada, 20 no.lu parselden çekme mesafesi 6.5 metre olacak şekilde, 10 metrelik taşıt yoluna, 6 metrelik yaya yoluna ve 3352 ada, 3 no.lu parsele bitişik bina kitlesi planlanmıştır. 3552 ada 1 no.lu parselin köşesi kırılarak kavşaktaki dönüşler rahatlatılmıştır. Mevcut ulaşım sistemi aynen korunmuş olup, “3552 ada 1-2 no.lu parsellerin tevhit edilerek tek parsel olarak yapılaşması zorunludur.” Şeklinde plan notu belirlenmiştir. Ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 03/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.5.2019 78 2 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35 inci maddesi gereği hazırlanan Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri Oybirliğiyle kabul edildi
6.5.2019 79 2 Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı Salon kiralama ücretlerinin yukarıda belirtilen maddelerinde yapılan değişiklikler 15/05/2019 tarihinden itibaren uygulanmasına ve 2019 yılı Ücret ve Tarifeleri içerisinde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ücret Tarifelerine yukarıdaki şekilde eklenmesine, 06/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.5.2019 80 2 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19.04.2019 tarih ve 149 sayılı yazıları ekinde gönderilen, (I) Sayılı Kadro İhdas Cetvelinde belirtilen 1 adet 1. dereceli Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü ve 1 adet 1. Dereceli Kültür İşleri Müdürü kadrosunun ihdasını uygun görmeyen İdari ve Diğer İşler Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  06/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.5.2019 81 2 Milli Mücadele’mizin 100. Yıl Kutlamaları kapsamında Merkezefendi İlçe sınırlarımızda Lise öğrenimi gören öğrenciler arasında  “19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma ve Gençlik” temalı resim yarışması sonucu Birinciye 1.500,00 TL, İkinciye 1.000,00 TL, Üçüncüye 750,00 TL ödül verilmesine, Merkezefendi ilçemiz sınırları içerisinde bulunan liselerimizde öğrenim gören çalışkan ve ihtiyaç sahibi 100 öğrencimizin Ankara’ya geziye götürülmesi uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu ve İdari ve Diğer İşler Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  06/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.5.2019 82 2 Kanuni askı sürecinde yapılan itiraz; komisyonumuzca uygun görülmüş olup, Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/02/2019 tarih ve 44 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/02/2019 tarih ve 100 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı iptal edilmiştir. Bu doğrultuda; Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saltak Mahallesi, M22A22B4C pafta, 258 ada, 575 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Uygulama İmar Planı hazırlanarak, 258 ada, 575 no.lu parselin bir kısmı (eski 574 no.lu parsel) “Genel Otopark Alanı” olarak planlanmıştır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 11 Red oy ve 4 Çekimser oya  karşılık, 21 Kabul oyla ve  oyçokluğuyla, 06/05/2019 tarihinde karar verildi.
6.5.2019 83 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şemikler Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17D4A pafta, 905 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.2019 tarih ve 9137 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,435 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden uygun görüş alınması şartıyla uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 06/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.5.2019 84 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Musa Mahallesi, M22A22C1B pafta, 2767 ada, 6-7-9 no.lu, 2768 ada, 6-7-8 no.lu ve 1440 ada, 15 no.lu parseller ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.06.2018 tarih ve 8151 sayılı kararı, 22.12.2018 tarih ve 8878 sayılı kararı ve 18.01.2019 tarih ve 9003 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,436 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden uygun görüş alınması şartıyla uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 06/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.5.2019 85 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Musa Mahallesi, M22A22C1B pafta, 2768 ada, 1 no.lu, 2770 ada, 1-2 no.lu ve 2772 ada, 2-8 no.lu parseller ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.01.2018 tarih ve 7502 sayılı kararı ile 22.12.2018 tarih ve 8877 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,437 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden uygun görüş alınması şartıyla uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 06/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.5.2019 86 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Altıntop Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, M22A22C1B ve M22A22B4C paftalar, 1484 ada, 2 ve 3 no.lu parsellerde kayıtlı tescilli taşınmazların koruma alan sınırları ve koruma alanında kalan parseller ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.2019 tarih ve 9136 sayılı kararı doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,438 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerini Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden uygun görüş alınması şartıyla uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 06/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.5.2019 87 2 Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Esentepe Mahallesi, M22A22A4B pafta, 3750 ada, 10 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin hususun incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
6.5.2019 88 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Şeniz DOĞAN’nın Belediye Meclisinin Haziran ayı olağan toplantısının “10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne; Belediye Meclisinin 06/05/2019 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.


Fotoğraflar
 

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri