T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
2019 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ
02.12.2019
    Merkezefendi Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca 06 Aralık 2019 Cuma günü saat:17.00'de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.


 

-          Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-      5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin p bendi gereğince Belediyelerin imkanları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde işbirliği yapılarak imzalanacak protokol ile Denizli ili Babadağ Belediyesi ve Afyonkarahisar ili Dazkırı Belediyesi ile “Kardeş Belediye” olunması hususunun görüşülmesine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün yazısı.

 

2-      Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’na (SODEMSEN) Belediyemizce üye olunması, yıllık üyelik aidatı olarak tüzükte belirtilen miktarın Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesi, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesi, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesi ve yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesi hususlarında karar alınmasına ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün yazısı.

 

3-      5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (c) bendi gereği Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait; Gültepe Mahallesi Çiğdem Caddesi ile Kaynarca Caddesi kesişiminde bulunan; Tapunun Gümüşçay Mahallesi 2369 parselindeki Gümüşler Parkının Kafeterya ve Halı Sahanın kiralanması veya devir alınmasına dair karar alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

 

4-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi gereğince Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, görülen ihtiyaç üzerine ekli listesi bulunan ödenek tertiplerine, 2019 yılı gider bütçesi içerisinde aktarma yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

 

5-      4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 6289 Sayılı Kanun ile değişik 32 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin (g) bendine istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu memurlara 01/01/2020 tarihinden geçerli Toplu Sözleşme dönemini kapsayacak şekilde ödenecek sosyal denge tazminat miktarının belirlenmesi ve sosyal denge sözleşmesinin yapılması için Belediyemizde yetkili olan memur sendikası ile görüşme yapmak üzere Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

 

6-      5620 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24 üncü maddesine istinaden 3 adet geçici işçiye ait geçici iş pozisyonuna ilişkin vize alınmak üzere düzenlenen cetvelin görüşülmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

 

7-      Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A17A4D pafta, 1137 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

 

8-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A22A4D pafta, 3891 ada, 10 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

 

9-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A22D1B pafta, 5566 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

 

10-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, M22A22B4C pafta, 425 ada, 11 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

 

11-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B4A ve M22A22B4D paftalar, 3552 ada, 13 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

 

12-  Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

 

 

 

 02/12/2019

 

                     Şeniz DOĞAN

       Belediye Başkanı

         Meclis BaşkanıFotoğraflar
 

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri