T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
12.12.2019
    ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


 
Tarih Karar No Birleşim Özet
6.12.2019 215 1 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin p bendi gereğince Belediyelerin imkanları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde işbirliği yapılarak imzalanacak protokol ile Denizli ili Babadağ Belediyesi ve Afyonkarahisar ili Dazkırı Belediyesi ile “Kardeş Belediye” olunması hususunun görüşülmesinin, incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine 06/12/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
6.12.2019 216 1 Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’na (SODEMSEN) Belediyemizce üye olunması, yıllık üyelik aidatı olarak tüzükte belirtilen miktarın Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesi, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesi, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesi ve yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesi hususlarında karar alınmasının, incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine 06/12/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
6.12.2019 217 1 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (c) bendi gereği Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait; Gültepe Mahallesi Çiğdem Caddesi ile Kaynarca Caddesi kesişiminde bulunan; Tapunun Gümüşçay Mahallesi 2369 parselindeki Gümüşler Parkının Kafeterya ve Halı Sahanın kiralanması veya devir alınmasına dair karar alınmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 06/12/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
6.12.2019 218 1 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi gereğince Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, görülen ihtiyaç üzerine ekli listesi bulunan ödenek tertiplerine, 2019 yılı gider bütçesi içerisinde aktarma yapılmasının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 06/12/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
6.12.2019 219 1 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 6289 Sayılı Kanun ile değişik 32 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin (g) bendine istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu memurlara 01/01/2020 tarihinden geçerli Toplu Sözleşme dönemini kapsayacak şekilde ödenecek sosyal denge tazminat miktarının belirlenmesi ve sosyal denge sözleşmesinin yapılması için Belediyemizde yetkili olan memur sendikası ile görüşme yapmak üzere Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 06/12/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
6.12.2019 220 1 5620 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24 üncü maddesine istinaden 3 adet geçici işçiye ait geçici iş pozisyonuna ilişkin vize alınmak üzere düzenlenen cetvelin görüşülmesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 06/12/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
6.12.2019 221 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A17A4D pafta, 1137 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.12.2019 222 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A22A4D pafta, 3891 ada, 10 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.12.2019 223 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A22D1B pafta, 5566 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.12.2019 224 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, M22A22B4C pafta, 425 ada, 11 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
6.12.2019 225 1 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B4A ve M22A22B4D paftalar, 3552 ada, 13 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, 06/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.12.2019 226 2 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin p bendi gereğince karşılıklı deneyim paylaşım vb. diğer faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülebileceği düşünüldüğünden, Belediyelerin imkanları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde işbirliği yapılarak imzalanacak protokol ile Denizli ili Babadağ Belediyesi ve Afyonkarahisar ili Dazkırı Belediyesi ile “Kardeş Belediye” olunmasına bu konularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesini uygun gören İdari ve Diğer İşler Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  13 red oya karşılık, 18 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 09/12/2019 tarihinde karar verildi.
9.12.2019 227 2 Merkezi İzmir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/İZMİR)'da bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına (SODEMSEN) Belediyemizce üye olunmasına, yıllık üyelik aidatı olarak tüzükte belirtilen miktarın Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesine, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesine ve bu konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesini uygun gören İdari ve Diğer İşler Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  14 red oya karşılık, 18 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 09/12/2019 tarihinde karar verildi.
9.12.2019 228 2 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) bendine istinaden; Gümüşçay Mahallesi 2369 parselde bulunan Gümüşler Parkının Kafeterya ve Halı Sahanın kiralanmasına yada kiralamanın devir alınmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  09/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.12.2019 229 2 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesi gereğince Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, görülen ihtiyaç üzerine yukarıdaki listesi bulunan ödenek tertiplerine, 2019 yılı gider bütçesi içerisinde aktarma yapılmasına, 09/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.12.2019 230 2 Mevzuat kapsamında Merkezefendi Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan kamu görevlilerine yönelik olarak 4688 sayılı Kanunun 30. Maddesine istinaden sözleşme imza tarihinden önceki 15 Mayıs tarihinde düzenlenen tespit tutanağında en çok üyeye sahip sendika ile toplu sözleşme dönemiyle sınırlı, 4688 Sayılı Kanunun 32 nci ve Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkraları gereğince Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması için Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN’a yetki verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  09/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.12.2019 231 2 Geçici İş Pozisyonu Vize Teklif Cetveline göre 2020 yılı için 36 adam/ay geçici iş pozisyonunun vize edilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,  09/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.12.2019 232 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A17A4D pafta, 1137 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,479 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 6 red oya karşılık, 27 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 09/12/2019 tarihinde karar verildi.
9.12.2019 233 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A22A4D pafta, 3891 ada, 10 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,480 plan işlem numarasıyla kayıtlı  uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 1 red oya karşılık, 32 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 09/12/2019 tarihinde karar verildi.
9.12.2019 234 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, M22A22D1B pafta, 5566 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,481 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 09/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
9.12.2019 235 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, M22A22B4C pafta, 425 ada, 11 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,482 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 14 red oya karşılık, 19 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 09/12/2019 tarihinde karar verildi.
9.12.2019 236 2 Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, M22A22B4A ve M22A22B4D paftalar, 3552 ada, 13 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,483 plan işlem numarasıyla kayıtlı uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin; ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine istinaden, 14 red oya karşılık, 19 kabul oyla ve oyçokluğuyla, 09/12/2019 tarihinde karar verildi.
9.12.2019 237 2 Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti konusunda Meclis Başkanı Şeniz DOĞAN’ın Belediye Meclisinin Ocak ayı olağan toplantısının “03 Ocak 2020 Cuma günü saat 17.00 de” yapılmasına dair sözlü teklifinin kabulüne; Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.


Fotoğraflar

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri