T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
2020 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ
30.12.2019
    Merkezefendi Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca 03 Ocak 2020 Cuma günü saat:17.00'de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.


 

-         Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25 inci maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti gurubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye sayısına oranlanması suretiyle olmak üzere, Denetim Komisyonu seçilmesine dair Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

 

2-      Belediyemizin 2018 yılı Sayıştay Denetimine ilişkin, Sayıştay Başkanlığı’nın 12.12.2019 tarih ve E.19009844 sayılı yazıları ekinde 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu ve Kamu İdaresine Bildirilen Diğer Hususlar Raporu Belediyemize gönderilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca 2018 yılı denetim sonuçlarının Belediye Meclisinin bilgisine sunulmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

 

3-      Belediyemiz norm kadrolarında Avukatlık Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 1. dereceli 3 adet Avukat kadrosu karşılık gösterilerek 3 Avukat’ın ve 7. Dereceli Ekonomist kadrosu karşılık gösterilerek 1 Ekonomist’in 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli statüde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

 

4-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Adalet Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21B4D pafta, 366 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

 

5-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Akkonak Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Karaman Mahallesi, M22A22D2B pafta, 4276 ada, 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

 

6-      Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

 

 

 

 30/12/2019

 

                     Şeniz DOĞAN

       Belediye Başkanı

         Meclis BaşkanıFotoğraflar

T.C. Merkezefendi Belediyesi | T.C. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri