Merkezefendi Belediyesi | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa İhale İlanları


DENİZLİ İLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ
18.04.2018
   

 

T.C.

DENİZLİ İLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİKISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

 

Amaç

MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkânları dahilinde yapılacak aynî ve nakdî yardımlara dair usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu yönetmelik Belediye sınırları içinde Belediyece yapılacak sosyal yardımlar ile sosyal hizmetlerden faydalananları ve faydalanacak durumda olanlar ile Belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere yapılacak gerekli yardım ve desteklerin nasıl yapılacağını kapsar.

 

Hukukî dayanak

MADDE 3-(1) Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’ üncü maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 60’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

           

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun başetme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

b) Aş evi: Belediye bünyesinde, Merkezefendi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Merkezefendi Belediyesi işbirliğinde veya yine Merkezefendi Belediyesi olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, vakıf ve derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, özel ve tüzel kişilerin  işbirliği ve katkılarıyla muhtaç kişilere sıcak yemek hizmeti veren birimlerini,

c) Aynî yardım: Yiyecek, giyecek, eğitim malzemesi, yakacak, ulaşım, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbî araç-gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri, engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve ev eşyaları gibi müracaatçının ihtiyacına göre verilecek akıllı kart kontörü ve benzeri mal ve malzeme yardımını,

ç) Belediye: Merkezefendi Belediyesini,

d) Belediye başkanı: Merkezefendi Belediye Başkanını,

e) Belediye encümeni: Merkezefendi Belediye Encümenini,

f) Belediye meclisi: Merkezefendi Belediye Meclisini,

g) Dar gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin, büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde iki katını, diğer belediyelerde bir buçuk katını geçmeyen aileyi,

ğ) Değerlendirme kurulu: Belediye Başkanınca görevlendirilecek belediyede görevli müdür ve üst yöneticilerden oluşan üç (3) kişilik kurulu ifade eder.

h) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,

ı) Engelli hizmet birimleri: Engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere Belediye bünyesinde kurulacak Engelli Merkezi içinde oluşturulan hizmet birimlerini,

i) Geçici süreli barınma yardımı: Merkezefendi Belediyesi mücavir alan sınırlarında yaşamakta olan sosyal ve ekonomik açıdan yetersiz, kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her yaştan insanlar ve yolda kalmış vatandaşlara sağlanan geçici süreli barınma yardımını,

j) Gıda bankası: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin (b) bendi hükmüne göre Merkez Market bünyesinde oluşturulan gıda bankasını,

k) Gönüllü: Bilgi, beceri ve yeteneğini, her türlü ortak çalışma, imkân ve zamanını ortaya koyarak çalışma alanı konusunda maddi bir kazanç beklemeksizin yerel yönetim hizmetlerine katılan kişi, kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarını,

l) Hizmet sunumu: Muhtaç, engelli, yaşlı kimselerin evlerinde kişisel bakımları ile evlerinin (temizlik, tamirat vb) bakım hizmetlerini içeren sosyal yardımları,

m) İnceleme ekibi: Sosyal Yardımlardan sorumlu Müdürlük’te görevli ihtiyaç sahiplerine inceleme için giden kişi yada kişileri,

n) Kimsesiz kişi: Kendisine bakacak kimsesi olmayan ya da yakınları tarafından terkedilmiş, yalnız bırakılmış muhtaç kişiyi,

o) Merkez market: Belediye ile kamu kurum ve kuruluşlarının, vakıf ve derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, özel ve tüzel kişilerin işbirliği ve katkılarıyla yürütülen veya yürütülecek olan sosyal yardım mağazası veya mağazaları ile gıda bankacılığını, Belediye tarafından açılacak olan sosyal yardım mağazası veya mağazalarını,

ö) Muhtaç: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelir toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayan kimseleri,

p) Müdürlük: Merkezefendi Belediyesi Sosyal Yardımlardan sorumlu Müdürlüğü,

r) Nakdî yardım: Müracaatçıya bu Yönetmelik kapsamında yapılacak para ya da özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alışveriş çeki, akıllı kart kontörü ve banka kartı  yardımını,

s) Sosyal yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak aynî ve nakdî yardımları,

ş) Sosyal yardım merkezi: Günümüzde yüz yüze ilişkilerin azalması ile birbirini yakından tanımayan, birbirinin sorunlarını bilmeyen buna rağmen aynı kentte yaşayan kentliler olarak yardımlaşma ve dayanışmayı, yoksulluğun azalması, israfın önlenmesi, toplumsal barış ve hoşgörüyü arttırmak adına geliştirilen bir toplumsal dönüşüm projesini,

t) SOYBİS: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından geliştirilen Sosyal Yardım Bilgi Sistemini,

u) Şartlı bağışlar: Kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler tarafından sosyal yardım harcamalarında kullanmak üzere nakit olarak ve makbuz karşılığında Belediye veznesine, Belediye tahsilât bürolarına ve Belediyenin banka hesabına ödenen  bağışları,

ü) Yaşlı: 65 yaş ve üzeri yaşlarda olup, sosyal, kültürel ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişiyi,

v) Yetkili makam: Belediye Başkanı veya görevlendireceği yetkili kişi ya da kişileri,

y) Yoksul: Hane halkının kişi başına düşen aylık geliri; yardımın yapılacağı yıl için Bakanlar Kurulu’nca her yıl tespit edilen, net asgari ücretin % 60’ına kadar olan kişileri,

          ifade eder.

 

İlkeler

MADDE 5- (1) Merkezefendi Belediyesi Sosyal Yardımlardan sorumlu Müdürlüğünün tüm çalışmalarında;

a) Müdürlük iş ve işlemlerinde Kanun ve yönetmeliklere aykırı olmamalıdır.

b) Hizmetlerin temini ve sunumunda yerinde ve ihtiyaca uygun olmalıdır.

c) Uygulamada verilecek hizmetler adaletli ve eşit olmalıdır.

ç) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik esas alınmalıdır.

d) Kurum içi yönetimde Belediyemiz mücavir alan sınırlarını ilgilendiren kararlarda katılımcılık esas alınmalıdır.

e) Verilen hizmetler şeffaf, açık ve hesap verilebilir olmalıdır.

f) Hizmetlerde geçici çözüm ve anlık kararlar yerine uzun vadeli ve kalıcı sürdürebilir temel ilkeler esas alınmalıdır.

g) İhtiyaç sahibi her kesime hitap etmelidir.

 

Sosyal yardımlara ilişkin genel esaslar

MADDE 6-(1) Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir. Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

a) Belediye aynî ve nakdî yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur. Yıl içerisinde yapılacak sosyal yardımlar, bütçeye bu amaçla konulan ödenek miktarını geçemez.

b) Belediye aynî ve nakdî yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini sağlayarak sosyal yardım faaliyetlerine bu kurum ve kuruluşların katkısını artırmak için çaba gösterir, aynî ve nakdî yardım, aşevi ve hizmet yardımlarında etkinliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla Sivil Toplum Örgütleri ile çalışabilir. Gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder.

c) Aynî ve nakdî yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, yetim ve öksüzler, kimsesiz ve düşkünler ile şiddet mağduru kadınlara öncelik tanınır.

ç) Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mâli durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başarı durumu, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

d) Belediye ihtiyaç sahibi harp, vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gazilere sosyal yardım faaliyetlerinde bulunabilir.

e) Ayni, aşevi, nakdi ve hizmet yardımı yapılacak olan vatandaşların başvuruları yerinde tespit edilerek, resmi işlem başlatılır.

f) Yardımların bağış olarak alınmasında ve dağıtılmasında muhtarlıklar,  dernek,  vakıflar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ile de işbirliği yapılabilir.

g) Belediyece bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan aynî yardımlar ile belediyece tedarik edilen mal,  madde ve malzemeler Merkez Market veya depolarda toplanır; belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır ve tutanak düzenlenir,  Merkez Market veya depo  envanterlerinden düşülür.

h) Sosyal Yardımlardan sorumlu Müdürlük iş bu yönetmeliğin her maddesinde bahsedilen sosyal yardım hizmetlerinin uygulanması kapsamında bütçe dâhilinde farklı kurumlardan hizmet alımı yapabilir.

ı)  Aynî yardımlar süreli veya kırtasiye,  ilaç,  gıda,  giyim,  ev tekstili,  mobilya,  beyaz eşya, mutfak eşyası, medikal malzeme ve yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

i) Aynî yardımların taşınması için üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılabilir. Ancak dağıtım belediye personeli tarafından veya belediye personelinin gözetiminde yapılır.

j) Aynî ve nakdî yardımların yapılmasında ve muhtaçlık tespitinde belediyenin takdir yetkisi esastır.

k) Yıl boyunca yapılacak yardımların miktarı bütçede belirlenen yoksul ve muhtaçlara ayrılan ödeneği aşması durumunda yeterli ödenek aktarımı yapılabilir.

l) Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz. Muhtaçlık durumu düzeldiği tespit edilenlerden yardım kesilir.

 

 

 

 

 

 

İKİNCİKISIM

Sosyal Yardımlar

 

BİRİNCİBÖLÜM

Yardımlar, İçeriği ve Çeşitleri

 

Yardımlar

MADDE 7-(1) Belediye bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan ve aşağıda belirtilen kişilere belirtilen şekillerde yardımlarda bulunabilir;   

a) Sosyal yardımlar hane esas alınarak yapılır. Sürekli yapılan hane bazlı sosyal yardımlar öncelikle hanedeki kadına yapılır.

b) Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, imkanlar doğrultusunda vatandaşa en yakın yerde ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilir.

c) Ülkede meydana gelen doğal afet veya benzeri durumlarda bölge halkına yardım amacıyla yardım organizasyonu yapabilir.

ç) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç, ihtiyaç sahiplerinin yiyecek, giyecek, ev eşyası, yakacak, kırtasiye, eğitim araç gereçleri, barınma, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araçları, hasta bezi, çocuk bezi ve hizmet yardımı gibi temel nitelikteki sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde ilgilisine yardımcı olunmasıdır.

d) Belediye ayni yardımların uygulama alanında gıda/giyim/kırtasiye marketleri açabilir.

e) Aşevi yardımları, evinde yemek yapamayacak durumda olan, muhtaç kişilere günlük sıcak yemek yardımı yapılmasını kapsar.

f) Belediye daha uygun ve verimli yardım yapılması hedefi ile Kent Bilgi Sistemi kurarak ilçede yaşayan vatandaşların sosyal ve ekonomik durumlarını belirleyebilir.

g) Belediye yapacağı sosyal yardımların daha hızlı ve güvenli uygulanması kapsamında Sosyal Kart Sistemini kurabilir.

ğ) Resmi işlemleri ile ilgili ulaşımını sağlayamayan engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlara Sosyal Yardımlardan sorumlu Müdürlüğü’nün tespiti ile kanıtlanan durumlarda araç tahsis edilebilir.

h) Merkezefendi Belediyesi, belediye bünyesinde çeşitli gün ve aylar ile belediye tarafından belirlenen sürelerde sosyal yardım organizasyonları, ramazan kumanyası, ramazan ayı iftar çadırları, toplu iftar yemeği, taziye evine aş gönderme, sıcak çorba,  geleneksel sabah simidi dağıtımı yapabilir.

ı) Muhtaç kişileri üretken duruma geçirmek maksadıyla mümkün ise bunlara iş imkânı araştırılması veya üretkenliklerini kendi aralarında sağlayacak araç ve gereçlerinin alınmasına, eğitilmeleri için kurslar açmaya karar verebilir.

i) Kamuya ait, temel eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretim vb. eğitim kurumlarında ve özel üniversitelerde burslu olarak eğitimini sürdürmekte olan yardıma muhtaç, dar gelirli, öksüz, yetim, kimsesiz ve şehit-gazi yakınlarına, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlara nakdi ve ayni yardımda bulunabilir.

j)  Eşi cezaevinde bulunan ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan aileler ile tek ebeveynli ve ebeveyni cezaevinde olan temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda ki yetim çocuklara nakdi ve ayni yardımda bulunabilir.

k            ) Kadın Konuk evlerinden çıkan ve Belediye sınırları içinde ikamet eden şiddet mağduru kadınlar ile geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ve güçlendirilmeleri öncelikli olan kadın ve/veya çocuklara nakdi ve ayni yardımda bulunabilir.

 

İçeriği ve çeşitleri

MADDE 8-(1) Yapılacak yardımlar aşağıda belirtilenleri kapsar:

a) Afet yardımı: Deprem, sel baskını, yangın gibi her türlü doğal afet durumlarında yapılacak yardımlardır.

b) Engelli yardımı: Engellilere yapılacak aynî ve nakdî yardımlar ile hizmet sunumlarıdır.

c) Evlilik yardımı: Evlenecek ihtiyaç sahibi kişilerin evlilik yaşamlarını sürdürmeleri için, ev içinde zaruri ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanması ve düğünlerinin yapılması yardımlarıdır.

ç) Sünnet yardımı: İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi ve bununla ilgili ayni ihtiyaçlarının karşılanması ile çocuklara hediye verilmesi yardımlarıdır.

d) Tamirat yardımı:  Muhtaç vatandaşların ikamet ettikleri konutlarının tamiratı için yapılan malzeme ve işçilik yardımlarıdır.

e) Yakacak yardımı: Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine verilen yakacak yardımlarıdır.

f) Nakdî eğitim yardımı: İhtiyaca göre Belediye Meclisince belirlenen miktarda nakdî eğitim yardımlarıdır.

g) Gıda yardımı:  Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen gıdalardan oluşan, devamlı ya da aralıklarla dar gelirli,  yoksul,  muhtaç,  kimsesiz,  ihtiyaç sahibi, engellilere verilen yardımlarıdır.

ğ) Giyim yardımı: Elbise, palto, kaban, yağmurluk, çorap, şapka, ayakkabı, eşofman, özel günler için kıyafet ve benzeri giyim eşyası yardımlarıdır. Özellikle öksüz yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlarda bayramlık kıyafet yardımlarıdır.

h) Kırtasiye yardımı:  İhtiyaç sahibi ailelere ve ilçemiz mücavir alanlarındaki okullarda okuyan öğrencilere yapılacak defter, kitap, araç gereç, öğrenci kıyafeti, okul çantası vb. yardımlarıdır.

ı) Ödül, teşvik yardımı: Üniversite ve lise yerleştirme sınavlarında Merkezefendi’de her dalda birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere Değerlendirme Kurulunca belirlenen miktarda yapılan yardımlarıdır.

i) Sağlık yardımı: Muhtaç vatandaşlara yapılacak tedavi, ilaç ve hasta bakım malzemesi yardımlarıdır.

j) Sıcak yemek yardımı: İdare tarafından belirlenen zamanlarda ve yerlerde vatandaşlara yemek çadırlarında veya kapalı mekânlarda günlük verilen sıcak yemek yardımlarıdır.

k) Sosyal yardım:  İhtiyaç sahibi olan ilkokul,  ortaokul,  lise,  ön lisans,  lisans,  yüksek lisans öğrencilerinin kendilerine veya ailelerine; kırtasiye, giyim, gıda, yakacak, barınma, ulaşım giderleri ile okudukları bölümlerin öğrenim katkı paylarını ödeme güçlüğü içinde olanlara eğitim dönemi içinde verilen birleştirilmiş sosyal yardımlardır.

l) Sosyal yardımlaşma merkezi:  Günümüzde yüz yüze ilişkilerin azalması ile birbirini yakından tanımayan, birbirinin sorunlarını bilmeyen buna rağmen aynı kentte yaşayan kentliler olarak yardımlaşma ve dayanışmayı, yoksulluğun azalması, israfın önlenmesi, toplumsal barış ve hoşgörüyü arttırmak adına geliştirilen “Sosyal Yardımlaşma Merkezi”  vasıtasıyla yapılacak yardımlardır.

m) Gezi ve tatil imkânı: İhtiyaç sahibi ve/veya başarılı öğrenciler ile yaşlı ve engellilere; Merkezefendi halkına ve kaynaştırma amacıyla öğrencilere yönelik ülkemizin önemli kültür, tarih ve tabii güzellikleri olan yörelere çeşitli gezi organizasyonları düzenlenmesidir.

n) Diğer yardımlar:  Yukarıda sayılan yardımlar mahiyetinde olmak kaydıyla, ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılamak üzere Değerlendirme Kurulu kararına bağlanarak yapılacak diğer sosyal yardımlardır.

o) Diğer kuruluşlarla yapılacak iş birliği ve yardımlar: Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci Maddesinin (c) bendinde belirtilen hususlar doğrultusunda mahalli kuruluşlarla müşterek olarak ortak hizmet projeleri yapabilir. Ortak hizmet projelerinde; sosyal yardım ve sosyal hizmet kapsamında mahalli müşterek nitelikte olması koşuluyla ihtiyaç sahiplerine gıda, giyinme ve barınma gibi hususlarda ayni ve nakdi yardımlarda bulunulabilir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Nakdî, Ayni ve Hizmet Yardımları

 

Nakdî yardım

MADDE 9-(1) Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz ve engellilere sosyal, eğitim, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdî yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdî yardımların miktarı Muhtaçlık Ölçüm Kriterleri Puan Cetveline göre, süresi ise Müdürlüğün teklifi üzerine veya re’sen Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir.

(2) Belediye sınırları içinde afetlerden zarar görenlere de Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdî yardım yapılabilir.

(3) Merkezefendi Belediye sınırları içinde ikamet eden ve sağlık sorunları olup da muhtaç, yoksul ve dar gelirli olan vatandaşlardan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli karşılanmayan ya da ilaç bedelinin çok yüksek olması ve karşılanan bedelin çok düşük olması nedeniyle ilaç bedelini kendisi karşılayamaması nedeniyle yardım talebinde bulunan kişilere bu amaçla nakdi yardım yapılabilir.

(4) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Değerlendirme Kurulu kararı ile nakdî yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki (kuponu), akıllı kart kontörü dağıtılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve tüzel kişiler ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlayacak şekilde sözleşme yapılır. Alışveriş yapılan merkezlere kupon, kontör karşılığı meblağ ödenir.

(5) Belediye sınırları içinde muhtaçlığı Ek-1 Hane Ziyaret Bilgi Formu ile yapılan sosyal inceleme ve tahkikat raporunda belirlemiş olan ihtiyaç sahiplerine verilecek olan nakdi yardım; Değerlendirme Kurulu tarafından Ek-2 de bulunan Muhtaçlık Ölçüm Kriterleri Puan Cetvelinden yararlanılarak belirlenir.

(6) Sosyal Güvenlik Kurumunun giderini karşılamadığı ve kişi tarafından da ödenemeyen ilaç ve sağlık giderleri bu yönetmeliğin 14. ve 15. maddelerindeki uygunluk şartı ile nakdi yardım olarak ödenebilir. Bu bendin uygulanmasında ilgili sağlık kuruluşundan rapor veya reçete getirilmesi istenebilir.

(7) Tabiiyetine bakılmaksızın ilçe sınırları dâhilinde bir yerleşim bölgesine gelip de imkânsızlıklar nedeniyle yaşadığı yere dönemeyen veya ilçe sınırları içinde bulunduğu sırada hastalığı nedeniyle hastanelerde tedavi edilmesi gereken ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara durumlarını doktor raporuyla belgelemeleri durumunda ikametgâh belgesi aranmaksızın kimlikleri ve hastalık evraklarıyla nakdi ödeme yapılabilir.

(8) Nakdi yardımlar; Yardım için müracaat eden vatandaşlara yıl içerisinde en fazla 2 defa verilebilir. Ancak nakdi yardım başvuru miktarı; mağduriyetin çok fazla ve sürekli olması gibi özel durumlarda Değerlendirme Kurulunun görüşü ve Belediye Başkanın onayı ile yıl boyunca belirli periyotlarla düzenli olarak ödenebilir.

(9) Yapılacak sosyal yardımlarda yaşanan doğal afetler veya yardımı zorunlu kılan hallerde (dul kalma, boşanma veya şiddete maruz kalma gibi) süre şartı aranmaz.

(10) İhtiyaç sahibinin gelir düzeyinin düzeldiğinin tespit edilmesi halinde veya başvurusu halinde; nakdi yardımlar kesilir.

(11) Nakdi yardımlar 1 (bir) yıl süre ile yapılır. 1 (bir) yıl süre mali yıl başlangıcı ve sonu olarak belirlenir.

 

Aynî yardım

MADDE 10-(1) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, yakacak, giyecek, eğitim malzemesi, sosyal güvenlik kurumunun resmi olarak ödeyemediği ilaç, hasta bezi, çocuk bezi, havalı yatak, hasta karyolası, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi aynî yardımlarda bulunabilir.

(2) Gıda, yakacak, eğitim malzemesi, giyecek gibi temel ihtiyaç konusu aynî yardımlar, Müdürlüğün teklifi üzerine Değerlendirme Kurulunca belirlenecek sayı, içerik ve miktarda, Başkanlık Makamının onayına müteakip yapılabilir.

(3) İlaç, tıbbi araç-gereç, engelliler için tekerlekli sandalye, koltuk değneği, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi aynî yardımlarda ihtiyaç sahibinin başvurusu veya Belediyenin re’sen yapacağı tespit üzerine, Değerlendirme Kurulunun uygunluk görüşü ile Başkanlık Makamının onayına müteakip yardımda bulunabilir. Bu yardımın yapılmasında 16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60’ıncı maddesi hükmü göz önünde bulundurulur ve bu amaçla belediye, başkan tarafından onaylanacak protokol çerçevesinde kamu ve özel sağlık kuruluşları ile işbirliğine gidebilir.

(4) Belediye, dağıtılmak üzere alınacak ayni yardımlarda Belediye Başkanı tarafından onaylanacak protokol veya Müdürlük tarafından düzenlenecek teslim tesellüm belgesi ile; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler, özel sağlık kuruluşları ile işbirliğine gidebilir ayni yardıma ilişkin bağışlarını kabul edebilir.

(5) Belediyemizin Gıda Bankacılığı kapsamında yapacağı/yaptıracağı gıda yardımı,  ayni sosyal yardımlar içinde olup; tabi olduğu usul ve esaslar Belediye Meclisinin kararıyla onaylanan Gıda Bankacılığı Uygulama Yönetmeliği ile belirlenir.

(6) Belediye,  afet vb. durumlarda ya da herhangi bir nedenle evsiz kalan ailelere geçici barınma hizmeti veren hizmet binaları, yaşlılara/gençlere yönelik gündüz dinlenme evleri,  huzurevi ve ücretsiz duş hizmeti ile çamaşırhane yapabilir / yaptırabilir.

(7) Belediyemiz, ağır hasta ve engelli vatandaşlarımıza ücretsiz nakil hizmeti verebilir.

(8) Belediye dar gelirlilerin,  muhtaç,  yoksul,  düşkün,  kimsesiz,  engelli kimselerin ev onarımını, yaşanamayacak duruma gelmiş evlerin temizliğini, çamaşırlarının yıkanmasını, kişisel bakımlarını vb. hizmetleri yapabilir.

(9) Belediyemiz,  engelliler ile dul, şiddet gören kadınların güçlendirilmesi için muhtelif kurslar, eğitimler, etkinlikler düzenleyebilir.  Bu eğitim ve etkinliklerin malzeme tedarikini, büro ve personel ihtiyaçlarını karşılar.

(10) Aynî yardımlar süreli (muhtaç ve yoksullara her gün ücretsiz ekmek dağıtılması vs.) veya eğitim malzemesi, ilaç, gıda, yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

(11) Aynî yardımdan yararlanacak kişilerden bu yönetmelikte belirtilen evraklar istenir.

(12) Aynî yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

 

Hizmet yardımları

MADDE 11-(1) Belediye; dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, öksüz, yetim, kimsesiz, düşkün ve engelli kişilerin ulaşımlarını, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarının sağlanmasını, evlerinin bakım ve onarımını, sünnet, nikâh ve benzeri ile deprem, yangın, sel gibi afetlere maruz kalan muhtaç kişilere yönelik hizmetleri, Müdürlüğün raporu ve Değerlendirme Kurulunun görüşü ve Başkanlık makamının onayı ile yerine getirebilir. Hizmet yardımlarının sunulmasında;  Belediyenin denetim, gözetim ve işbirliğinde kamu kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflar, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişilerin  katkılarından da yararlanılabilir.

           

Aşevi işletmesi

MADDE 12-(1) Sosyal Yardımlardan sorumlu Müdürlüğüne bağlı olarak aşevi işletbilir. Aşevinde muhtaç kişilere dağıtılmak üzere günlük sıcak yemek üretimi yapılır veya bu iş hizmetalımı yöntemi ile de yaptırılabilir.

(2) Sıcak yemek dağıtım işi diğer kurum ve kuruluşlarla protokol imzalanarak veya hizmet alımı şeklinde yapılabilir.

(3) Yemekler gıda mühendisleri veya diyetisyen kontrolünde bir kişinin ihtiyacı olan günlük kalori miktarına göre belirlenir. Aşevinde yeterli sayıda personel ile araç ve gereç bulundurulur. Müdürlükte durumu en uygun olan personel Aşevine sorumlu olarak görevlendirilir.

Merkez market

MADDE 13-(1)  Yiyecek, giyecek, kırtasiye, ev eşyası, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbi araç-gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç gereçleri ile engelliler için akülü veya  aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği vb. malzemeler hak sahibine verilmek üzere Yönetmelik gereği Belediye bütçesinden alınan veya kamu kurum ve kuruluşlarının, vakıf ve derneklerin, sivil toplum kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin bağışladığı mal ve malzemeler Merkez Market Mağazası veya mağazalarından veya mağazaya ait depodan hak sahibine verilir veya ikamet ettikleri adreslerine  teslim edilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardımdan Yararlanma Usul ve Esasları

 

Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı

MADDE 14-(1) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç; ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik bir sorununun çözümünde ona yardımcı olunmasıdır.

(2) Aşağıda belirtilen kişilerin Belediyece yapılacak sosyal yardımlardan yararlanmaya hakkı vardır;

a) Belediye sınırları içinde ikamet eden muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler veya aileleri,

b) Afetlere maruz kalmış olup aynî ve nakdî yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler veya aileleri,

c) Belediye sınırları içinde ikamet edip de ilköğretim, lise ve dengi okullarda eğitimini sürdürmekte olan muhtaç, yoksul, kimsesiz, yetim ve öksüz ile engelli öğrenciler veya aileleri,

ç) Merkezefendi Belediyesi mücavir alanları içerisinde bulunan, muhtaç olan ve çeşitli nedenlerle şehir dışına gitmek için yol yardımına başvuran kişiler veya ailesi,

d) Merkezefendi Belediyesi mücavir alanları içerisinde bulunan hastanelerde tedavi gören muhtaç, hasta ve yeni doğanlar ile barınma sorunu olan hasta yakınları,

e) Belediye Başkanının uygun görmesi halinde, Zabıta Müdürlüğü veya sosyal yardımlarla ilgili Müdürlük personeli marifetiyle yerinde yapılacak inceleme sonucu durumu ve kimliği tespit edilen sokakta kalmış,  kimsesiz ve düşkünlere bu Yönetmelikten istenen şartlar ve evraklar istenmeksizin belediyemiz sınırları içinde yardım yapılabilir.  Bu fıkraya göre yapılacak yardımlar, bir yıl içinde yapılan sosyal yardımların %20’sini geçemez.

(3) Zaruri nedenlerle; Muhtaçlık durumu belgelendiremeyenlere Değerlendirme Kurulunun uygun görmesi halinde, başka belge istenmeksizin yardım yapılabilir.

(4) Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilir. Yapılacak aynî ve nakdî yardımlar karşılıksızdır.

 

Sosyal yardımlardan yararlanma şartı

MADDE 15-(1) Sosyal yardımlardan yararlanan bir kişi aynı takvim yılı içinde; daha önce yapılan yardımın bittiği tarihten itibaren 3 ay geçtikten sonra dilekçe ile tekrar sosyal yardım almak için müracaatta bulunabilir. Ancak afet, deprem, sel, yangın, müzmin hastalık ve diğer zorunlu hallerde (eşi ölen, ayrılan ve şiddet gören kadınlar) gibi istisnai durumlarda bu süre şartı aranmaz. Ayrıca aynı evde ikamet eden birden fazla vatandaşa nakdi yardım yapılamaz.

(2) Sosyal yardıma müracaat edenlerden hane halkının kişi başına düşen gelir seviyesi asgari ücretin net miktarının 1/3’ü üzerinde olanlara yardım yapılamaz. Ancak; müzmin hastalık ve tedavisi uzun süren Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi olarak ödeyemediği ilaç ve medikal malzemelere ihtiyacı olanlar ile dul, yetim ve 2022 Sayılı Kanun gereğince; engelli olanlardan “Evde Bakım Ücreti” alamayanlara yardım yapılabilir.

(3) Sosyal yardıma müracaat edenler ile ilgili Değerlendirme Kurulu uygunluk görüşü üzerine Belediye Başkanının onayı olmadıkça yardım yapılamaz.

(4) Kişinin rahatsızlığı ile ilgili olarak tıbbi araç-gereç, tekerlekli sandalye ve akülü tekerlekli sandalye, koltuk değneği, rehabilitasyon amaçlı protez, işitme cihazı vb. tıbbi cihazlar verilebilmesi için sağlık raporu aranır.

 

Sosyal yardımların kesilmesi

MADDE 16-(1) Ayni ve nakdi yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibinin;

a) Ölümü,

b) Türk Vatandaşlığından çıkması, çıkarılması, vatandaşlık hakkını kaybetmesi,

c) Muhtaçlığın kalkması,

ç) Kadın ve erkeğin evlenmesi nedeniyle muhtaç durumdan çıkması,

d) Hemşerilik vasfını kaybetmesi,

e) Geçerli bir mazeret olmaksızın verilen yardımı üç ay aralıksız olarak alınmaması,

f) Sakatlığı nedeniyle ayni ve nakdi yardım almakta iken durumlarına uygun iş bulması, durumunun düzelmesinin tespiti hallerinde yardım kesilir.

(2) Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır.

(3) Sürekli yardım edilen kişinin durumu, periyodik olarak takip edilir ve kişinin maddi durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belge toplanması yoluna gidilir.  Kişinin yardım almadan hayatını sürdürebileceği maddi şartlara sahip olduğunun tespit edilmesi halinde, bu tespitin yapıldığı tarihi izleyen aybaşından itibaren yardım kesilir.

(4)  Yardım talebiyle müracaatta bulunanlarca gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde yardım kesilerek yapılan yardımlar geri alınır.

 

Başvuru

MADDE 17-(1) Bu yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlar Müdürlüğe başvurur.

(2) Başvuru olmasa dahi, basında yer alan veya zabıta birimlerince, sosyal yardımlarla ilgili Müdürlük personeli ya da muhtarlıkça tespit edilip belediyeye bildirilen afetzede, muhtaç, yoksul, engelli, öksüz, yetim, kimsesiz ve düşkünlere de res’en yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir.

Müdürlüğün resen inceleme ve tespiti;

a) Belediyenin bilgi kaynakları,

b) Mahalle muhtarlarının yardımları,

c) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan bilgiler,

ç) Yardım derneklerinden, sivil toplum kuruluşlarından, özel ve tüzel kişilerden alınan bilgiler,

d) Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bilgi kaynakları ile SOYBİS' ten alınacak bilgiler,

e) Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin bilgi ve yardımıyla,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi kaynakları, vasıtasıyla yapılabilir.

(3) Sosyal yardımlar için başvuran veya başvurmuş sayılan kişiler için Müdürlük tarafından bilgi bankası oluşturulur.

 

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 18-(1)Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Yardım talebinde bulunduğuna dair “Sosyal Yardım Müracaat Formu”

b) MERNİS veri tabanında yer alan ve T.C. Kimlik Numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan Kimlik Paylaşım Sistemi’nden (KPS) temin edilecek yerleşim yeri belgesi.

c) Yardıma muhtaç olduğuna dair fakirlik ihtiyaç ilmühaberi. (Mahalle muhtarından)

ç) Muhtaç asker ailesine yardım için başvurulmuşsa istenilen belgelere ek olarak askere giden kişi ile ilgili askere sevk, terhis tarihi vb bilgileri içeren askerlik şubesinden onaylı belge istenir.

d) Muhtaç yeni doğan, hasta ve yakınlarının belediyeden barınma ve nakdi yardım talebinde bulunduğu takdirde; müracaat eden kişinin kendisinin,  eşinin, çocuklarının, annesinin ve babasının, müzmin veya ölümcül rahatsızlık durumları bulunanlar ile ameliyat ve uzun süreli tedavi görenler veya görmesi gerekenlerden bunları belgeleyen evraklar veya bu durumda olduklarını ifade eden sağlık kurulu raporu.

e) Engelli ise Engelinin %40 ve üzeri olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu ya da engelli kimlik kartı

f) Ayni yardım yol yardımı şeklinde ise;

Başvuruda bulunan kişinin yola gitmekte sakıncasının olup olmadığını belirlemek amacıyla sabıka kaydı istenir.

g) Doğal afetlere uğrayanlar için durumunu belgeleyen yetkili resmi kurumlardan alınacak rapor.

ğ) Merkezefendi Belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve Belediye sınırları içindeki ilköğretim ve lise düzeyindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler için; Yönetmelikte istenecek belgelere ek olarak öğrenim belgesinin yanı sıra, başarı durumu ile gelir ve aile durumunu belirten imzalı dilekçe ve durum ispatı için Müdürlükçe istenebilecek diğer belgeler.

h) Müdürlükçe durum tespiti için Kaymakamlık, Tapu Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarından da bilgi istenilebilir.

ı) Nakdi yardım talepleri için; sosyal yardıma konu olan muhtaçlık durumunun sona erdiği tarihten itibaren bu hususu Müdürlüğe bildireceği, bildirmediği taktirde muhtaçlık durumunun sona erdiği tarihten sonraki aldığı nakdi yardımları genel hükümlere göre faizi ile birlikte geri vereceği, gerçeğe aykırı bilgi, belge ve beyan verdiğinin tespit edilmesi halinde ise tespit tarihine kadar alınan tüm nakdi yardımları Belediyeye genel hükümlere göre faizi ile birlikte  geri vereceğine dair taahhütname.

i) Yukarıdaki belgelere istinaden oluşturulan başvuru dosyasına Müdürlük personelinin yerinde tespit için doldurdukları “Hane Ziyaret Bilgi Formu” ve “Muhtaçlık Ölçüm Kriterleri Puan Cetveli” eklenilir.

 

Sahte ve yanıltıcı bilgi verilmesi ve belge düzenlenmesi

MADDE 19-(1) Gerçeğe aykırı evrak verildiğinin tespit edilmesi halinde yardım kesilir ve verilen yardımlar kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlere göre hareket edilir. Ayrıca kişinin durumunda iyileşme tespit edilmesi halinde de yardımlar kesilir. Bu konuda ilgililer bilgilendirilir ve gerekirse taahhüt alınabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme Kurulu, İnceleme, Değerlendirme ve Yardım Miktarı

 

Değerlendirme kurulu oluşumu

MADDE 20-(1) Bu yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal yardımlar Belediye Başkanınca görevlendirilecek Merkezefendi Belediyesi’nde Müdür ve Üst Yöneticilerden oluşan 3 (üç) kişilik “Değerlendirme Kurulu” tarafından yürütülür. Aynı yöntemle En az 2 (iki) kişi de yedek üye belirlenir. Kurulun Başkanı, Belediye Başkanı tarafından belirlenir.

(2) Değerlendirme Kurulu üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Başkan gerekli görmesi durumunda süresinden önce üyeleri değiştirebilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Değerlendirme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(4) Komisyon üyelerinin izinli ya da raporlu olduğu sürelerde görevlerini vekâleten yürütenler veya yedek olarak belirlenen üyeler komisyon toplantılarına katılır.

(5) Değerlendirme Kurulu, en az ayda bir olmak üzere her ay Değerlendirme Kurulu Başkanı tarafından belirlenecek zamanda toplanır. Acil durumlarda Başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.

(6) Sosyal yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye tarafından Müdürlük uhdesinde yeteri kadar halkla ilişkiler uzmanı,  büro ve meslek  (sosyolog,  psikolog,  sosyal hizmet uzmanı,  sosyal çalışmacı, eğitici, eğitmen vb.) görevlendirilir, gerekli araç, gereç ve bürolar tahsis olunur.

 

Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 21-(1) Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Bu Yönetmeliğe uygun olarak sosyal yardım talebiyle Belediyeye müracaat eden veya Belediyece tespit edilen yoksul ve muhtaç kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda; yapılacak yardımların süresi ve şekli ile ilgili uygunluk görüşü vermek.

b)  Bütçe yılı içinde toplu halde yapılacak aynî / nakdî (toplu gıda, barınma, yakacak, tıbbi malzeme, eğitim malzemesi vb.) gibi sosyal yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak, Belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaptığı yardımları, Belediyeye yapılan yardım başvuruları, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkânlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek.

c)  Muhtaçlık Ölçüm Kriterlerini ve kriterlerin karşılığı ağırlık puanlarını belirlemek.

ç) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden yardım çeşitlerine göre istenecek sosyal inceleme bilgi ve belgelerini belirlemek.

d) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerin seçiminde kullanılacak formları hazırlamak.

e) Yönetmelikteki şartlara haiz olanlara, Ek 2 de yer alan “Muhtaçlık Ölçüm Kriterleri Puan Cetveli” ne göre oluşan puan toplamına göre ödenecek olan nakdi yardım tutarının ödeneceği süreyi belirlemek.

f) İstisnai (doğal afet, deprem, hastalık vb.) durumlarda kişilere verilecek yardım miktarlarını ve sürelerini belirlemek.

g) Belediye Başkanı’nın sosyal yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Başvuruların incelenmesi

MADDE 22-(1) Yardım için yapılan müracaatlarda beyan esas olduğundan, dilekçede beyan edilen bilgi ve belgeler gizlice araştırılır. Bu araştırma kolluk, nüfus müdürlüğü, vergi dairesi, tapu, bankalar, emniyet müdürlüğü, belediye ve muhtarlık nezdinde yaptırılabileceği gibi Müdürlükçe de  re ’sen yapılabilir.

(2) Müracaatların değerlendirilmesi aşamasında “SOYBİS”, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Muhtarlıklar ve diğer ilgili birimlerin kayıtlarından da istifade edilebilir.

 

Sosyal inceleme raporlarının düzenlenmesi

MADDE 23-(1) İnceleme ekibi tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporlarında; muhtaç durumdaki kişilerin geçmişte yaptıkları yardım talepleri ile bunlara yapılan yardımlar, ekonomik ve sosyal durumlarındaki değişmeler, hâli hazırdaki özellikleri, kişisel ve ailevi bilgiler ile sosyal ve ekonomik şartlar, mahalli imkânlar, ikamet edilen yer ve konut durumu ile ilgili bilgiler ve ihtiyaç sahiplerinin ne tür bir yardım veya hizmetten faydalandırılmasının uygun olacağına ilişkin kanaat açıkça belirtilir.

(2) Sosyal inceleme raporu kişisel nitelikte gizli belgedir.

 

Başvuru değerlendirme

MADDE 24-(1) Ayni, aşevi, nakdi ve hizmet yardımı almak amacıyla belediyeye yapılan başvurular Sosyal Yardımlardan sorumlu Müdürlük ekibi ile gerekli görülen hallerde Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından yerinde tespit yapılarak “Sosyal Yardım İnceleme Raporu” düzenlenir.

(2) Sosyal Yardım İnceleme Raporu karara bağlanmak üzere, Müdürlüğün ve gerekli görülen yardım kalemlerinin onayı ile Değerlendirme Kurulu’na gönderilir.

(3) Değerlendirme Kurulu, Yönetmeliğin 6’ncı Maddesi doğrultusunda müracaatta bulunan vatandaşlar hakkında düzenlenen Sosyal İnceleme Raporu ile birlikte, aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak yardımın yapılıp yapılmamasına karar verir.

a) Aile bireylerinin iş durumu,

b) Ailenin kayıtlı net geliri ya da beyanlar doğrultusunda kayıt dışı net geliri,

c) Barınma ve eşya durumu, ısınma yöntemi,

ç) Ailede yaşayan kişilerin sayısı ve kimlik bilgileri,

d) Ailedeki öğrenim gören kişi sayısı, çalışabilir durumdaki kişi sayısı,

e) Medeni hali,

f) Engelli durumu,

g) Ağır hastalık durumu,

ğ) Afet geçirme durumu,

h) Başka kurumlardan alınan yardımlar,

ı) Taşınır ve taşınmaz mal durumu,

i) İşyeri sahibi olup olmadığı,

j) SGK kaydı

(4) Değerlendirme Kurulu belirlenen Muhtaçlık Ölçüm Kriterlerine göre,  yardım taleplerini kâğıt ortamında veya elektronik ortamda değerlendirir.

(5) Değerlendirme Kurulunda alınan yardım yapılması kararı yapılacak yardımın miktarı, süresi ve şekli ile ilgili hususlar açıkça belirtilerek Belediye Başkanına gönderilir. Belediye Başkanınca uygun görülerek onaylanan yardımlar Sosyal Yardımlardan sorumlu Müdürlük tarafından uygulamaya alınır.

(6) Başvuru Değerlendirmesi sonucu ayni ve nakdi yardım almaya uygun olmadığına karar verilen kişilere bilgi verilerek farklı kurum ve kuruluşlara yönlendirebilir.

 

Yardım miktarı

MADDE 25-(1) Belediye tarafından yapılacak yardımlara ilişkin olarak oluşturulacak ve Değerlendirme Kurulu tarafından kabul edilen “Muhtaçlık Ölçüm Kriterleri Puan Cetveli” doğrultusunda; ayni ve/veya nakdi yardım yapılır. Yardımlar, belirlenen puanlamaya göre, bütçe imkânları dâhilinde bu Yönetmelikte belirlenen oranlar dikkate alınarak dağıtılır.

(2) Belediye tarafından yapılacak yardımlara ilişkin olarak oluşturulacak ve Değerlendirme Kurulu tarafından kabul edilen ekonomik derece puan kriterleri doğrultusunda,  yapılacak değerlendirme sonucu her muhtaç kişi/aile için verilen puanlar derecelendirilerek, bulunduğu dereceye göre belirlenen miktarda ayni ve/veya nakdi yardım yapılır. 

(3) Yardımlar,  kağıt ortamında veya elektronik ortamda belirlenen puanlamaya göre, bu maddede belirtilen puanlar esas alınmak suretiyle, bütçe imkanları dahilinde belirlenen dağıtım oranları dikkate alınarak dağıtılır.

(4) Muhtaçlık Ölçüm Kriterleri Puan Cetveli neticesinde 100 puan üzerinden;

a) 0-50 puan arası, yardım için uygun değil.

b) 51-60 puan arası, azami brüt asgari ücretin yüzde on (10) oranında ayni ve/veya nakdi yardım.

c) 61-70 puan arası, azami brüt asgari ücretin yüzde onbeş (15) oranında ayni ve/veya nakdi yardım.

ç) 71-80 puan arası, azami brüt asgari ücretin yüzde yirmi (20) oranında ayni ve/veya nakdi yardım.

d) 81-90 puan arası, azami brüt asgari ücretin yüzde yirmibeş (25) oranında ayni ve/veya nakdi yardım.

e) 91-100 puan arası, azami brüt asgari ücretin yüzde otuz (30) oranında ayni ve/veya nakdi yardım yapılabilir.

f) Bürüt Asgari Ücrete göre belirlenecek olan yardımlar küsuratlı çıkması halinde yukarı doğru sıfırlı rakama tamamlanacak tutar olarak belirlenir.

(5) İlçemizde ikamet eden temel eğitim ve orta öğretim (lise) kurumlarında eğitimine devam eden ihtiyaç sahibi, muhtaç, dar gelirli, öksüz, yetim, gazi ve şehit yakını olan öğrencilere veya ailelerine her yıl her eğitim dönemi başında bütçe imkânlarına göre defaten veya eğitim dönemi boyunca Belediye Meclisi tarafından belirlenen miktarda nakdi eğitim yardımı yapılabilir.  Başvuran ailelerde birden fazla sayıda öğrenci olması durumunda, Muhtaçlık Ölçüm Kriterleri Puan Cetveline göre çıkan sonuç doğrultusunda Değerlendirme Kurulu tarafından kaç öğrenciye verileceği belirlenir.

(6) İstisnai durumlarda yapılacak yardımlar;

a) Doğal afetlerden zarar görenlere yardım yapılması:

(aa) Olağanüstü durumlar hariç durumlarını belgelemek kaydıyla deprem, yangın, sel, toprak kayması ve benzeri doğal afetlerden zarar gören kişilere Değerlendirme Kurulunca bütçe dikkate alınarak yardım yapılır.

(ab) Deprem, yangın, sel, toprak kayması ve benzeri doğal afetlerden zarar gören kişilerin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca veya üniversitelerce evlerinin hasarlı olduğu, oturulması durumunda hayati tehlike arz ettiği ve yıkılması gerektiği raporlarla belgelemeleri durumunda ve ayrıca tespit edilen muhtaç, düşkün kişilere barınmalarının temini amacıyla kira desteği sağlanabilir.

b) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanun kapsamında veya kamu yararı gözetilerek kamu hizmeti esas olmak üzere mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması amacıyla Belediye tarafından yapılan yatırımlar dolayısı ile mağduriyetine (evi yıkılan/yıktırılan) sebep olunacak vatandaşlara Belediyemizce kira desteği verilebilir.

c)  Bu fıkranın  (a)  ve  (b)  bentlerinde belirtilenlere yapılacak yardımın miktarı,  süresi Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir.

(7) Hane halkı kişi başına düşen gelir seviyesi muhtaçlık sınırının yarısını aşmayan, evi kendine ait olmayan ve gayrimenkulü olmayan kişilere brüt asgari ücretin yüzde yirmi (20)’si ayrıca kira yardımı olarak ödenebilir.

(8) İş bu yönetmelik kapsamında muhtaç olduğunu belgelemiş iki yıl süre ile yardım alan kişilerin (muhtaçlık değerlendirme kriterlerinde 4. ve 5. Basamakta yer alanlar hariç), üçüncü yıl yeniden yardım başvurusunda bulunması halinde; muhtaçlık değerlendirme kriterlerinde yer alsa dahi, her halükarda aldığı puan derecesine bakılmaksızın en alt kademedeki puan karşılığı ayni ve nakdi yardımdan yararlanabilecektir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardımların Dağıtımı

 

Aynî yardımların dağıtımı

MADDE 26-(1) Ayni yardımlarda kullanılmak üzere mal, malzeme ve şartlı nakdi bağışlar ile bu yönetmeliğin 26’ncı maddesine göre alınan mal ve malzemeler bu yönetmeliğin esaslarına göre dağıtılır.

(2) Dağıtım muhtaç ve yoksul kişilere belediye personeli ve araçları ile yapılabileceği gibi  taşınması için üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılabilir. Ancak dağıtım belediye personeli tarafından veya belediye personelinin gözetiminde yapılır.

(3) Aynî yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliği yapılabilir.

(4) Bu yönetmeliğin esaslarına dayanılarak 26’ncı maddeye göre alımı gerçekleştirilen ayni ve hizmet yardımları Belediyenin Aşevi, Gıda, Giyim, Kırtasiye Marketlerine; yardım alacak yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların evlerine veya uygun bir yere götürülerek teslim edilebilir.

(5) Ayni yardımların alınması ve dağıtılması işlemlerinin kaydı dijital veya kâğıt ortamında yapılır. Dağıtılacak ayni yardımların Müdürlük deposu veya Müdürlükçe belirlenen başka bir yere konulması ve dağıtılması işlemleri teslim-tesellüm makbuzu veya belgesi ile yapılır.

(6)  Ayni yardımlar hak sahibinin kendisine verilir. Kendisinin engelli, yaşlı, hasta ve benzeri durumda olması nedeniyle Belediyeye ve Merkez Market Mağazasına gelemeyecek durumda olanlar için ayni yardım, hak sahibinin kimlik fotokopisi ile başvuran aile fertlerinden birine veya akrabasına yapılabilir. Müdürlük tarafından hak sahibinin müracaat etmesi beklenilmeden de evine gidilerek de teslim edilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sosyal Hizmetler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Engelli Merkezleri

 

Engelli merkezleri ve hizmet birimleri

MADDE 27-(1) Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesince; engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki iyileştirme hizmetleri vermek üzere müdürlük bünyesinde engelli merkezi ve bu merkeze bağlı engelli bakım merkezleri açar. İşletir.

(2) Engelli hizmet birimlerinin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Engelli merkezi; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan engeli ortadan kaldırmak veya engelliliğin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek, engelliye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, mesleki ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak; evinde, işinde ve sosyal yaşamında kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve engellinin toplum ile bütünleşmesi amacıyla gerekli koruyucu, tıbbi, mesleki, eğitsel, rekreasyon aktiviteleri ve psiko-sosyal hizmetleri bu merkez bünyesinde oluşturulacak engelli hizmet birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmeye çalışır.

(4) Bu birimler, faaliyetlerini engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği halinde sürdürülebilir. Belediye, Belediye Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak engellilere yönelik faaliyetlerle ilgili olarak engelli dernek ve vakıfları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir.

(5) Belediye; engellilere yönelik hizmetlerin yapılmasında dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulayabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Konuk Evleri

 

Kadın ve çocuk koruma evleri

MADDE 28 –(1) Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olup, korumaya muhtaç kişilerin geçici barınma, beslenme, sağlık ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihtiyaçlara göre Müdürlüğün teklifi ve Değerlendirme Kurulunun uygunluk görüşü üzerine Belediye Başkanının onayı ile “Koruma Evleri” açar veya diğer kurumlarla protokol imzalayarak açılmış olan koruma evleri ile ilgili yapılacak giderleri Belediye bütçesinden karşılayabilir.

 

 

 

Kadın konuk evleri

MADDE 29-(1) Kadın Konuk evleri sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olup korunmaya muhtaç kadınların geçici barınma, beslenme, sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 5 Ocak 2013  tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kadın Konuk Evlerinin Açılması ve İşletilmesi’ne dair yönetmelik doğrultusunda Kadın Konukevleri açılır veya diğer kurumlarla protokol imzalayarak açılacak olan kadın konuk evlerine ayni ve nakdi destek sağlanabilir.

 

Çocuk koruma evleri

MADED 30-(1) Belediye çocuk koruma evleri, eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan veya sokakta çalışan 18 yaşından küçük çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırmalarını sağlamak amacıyla açılabilir veya diğer kurumlarla protokol imzalanarak işletilmesine ait giderler Belediye bütçesinden karşılanabilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Giderin Gerçekleştirilmesi, Kayıt, takip ve kontrol sistemi

 

Ödeme yapılacak kişiler

MADDE 31-(1) Bu yönetmelik kapsamında yapılacak nakit yardım ödemeleri, İBAN hesabına, bankaya ismine, belediye tarafından hazırlanan sosyal karta veya çek karşılığında yapılır.

Ödemenin yapılacağı kişi aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir:

a) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak olan nakdi yardım ödemeleri Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre yapılır.

b) Nakdi Yardım hak sahiplerinin vekiline yapılacak ödemelerde vekilliğe esas mahkeme kararı veya noter belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

c)  Hak sahibine yapılacak ödemelerde kimlik fotokopisi ve imzası yeterlidir.

ç) Engelli, yaşlı, hasta ve benzeri nedenlerden dolayı nakdi yardımı almaya gelemeyecek durumda olan hak sahipleri, durumlarını raporla ispatlamaları veya inceleme ekibi tarafından yerinde tespit edilenlerin durumları inceleme raporunda belirtilmesi şartıyla vekiline veya hak sahibinin yazılı beyanı ve imzası ile tayin edeceği birinci derece yakınlarından birisine ödeme yapılır.

d) Vasilere yapılacak ödemelerde, vasi tayinine ilişkin mahkeme ilamı aranır.

e) Ödeme yapılan kişilerin kimlik fotokopileri ödeme belgesine bağlanır.

f) Ödemelerin hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle yapılmasında hak sahibinin, Müdürlükçe onaylanmış ve banka hesap numarasını gösteren yazılı talebi aranır.

g) Değerlendirme Kurulu tarafından kira yardımı yapılması uygun görülen kişiler yazılı beyanları ve ekinde kiracısı oldukları eve ait ev sahibiyle yaptıkları kira kontratlarını idareye vermeleri halinde ev sahipleri adına açılmış olan hesap numarasına (kira kontratında belirtilecek) kira karşılığı bedel ödenebilir. Eve ait sahipliği değerlendirmek için evin tapu fotokopisi istenebilir.

 

Kayıt, takip ve kontrol sistemi

MADDE 32-(1) Aynî, nakdî ve hizmet yardımlarında hizmetlerin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak, muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2) Belediyece gerekli görülen hallerde, Müdürlük; yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer Belediyelerden, Muhtarlıklardan, Kaymakamlıklardan veya diğer kurumlardan yardım alıp almadığını kontrol etmekle yükümlüdür.

(3) Sosyal yardımdan yararlandırılan kişinin muhtaçlık durumunun devam edip etmediği hususunun tespiti için,  SOYBİS ' ten kontrol yapılabilir.

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

 

Sosyal yardım harcamalarında kullanılmak üzere yapılan şartlı bağışlar

MADDE 33-(1) Kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler tarafından sosyal yardım harcamalarında kullanmak üzere nakit olarak ve makbuz karşılığında Belediye veznesine, Belediye tahsilat bürolarına ve Belediyenin banka hesabına ödenen şartlı bağışlar; bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir ve bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz. Bu bağışlar  sosyal yardım harcamalarında öncelikli olarak kullanılır.

(2) Belediye sosyal durumu zayıf, ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplu sünnet ve toplu nikah hizmeti verebilir. Bu etkinliklerdeki tüm masraflar (eğlence, yiyecek, içecek, kıyafet vb.) belediye tarafından karşılanır.

(3) Belediye engellilere, yaşlılara ve hastalara kuaförlük, berberlik ve ev temizliği hizmeti verebilir. Ayrıca sosyal durumu zayıf olan çocuk ve gençlere de kuaförlük ve berberlik hizmeti verebilir.

Belediye mücavir alanı dışına yapılabilecek sosyal yardımlar

MADDE 34-(1) Belediye, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 53 üncü maddesi gereğince, Belediye görev alanı dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda bu bölgelere gerekli ayni, nakdi ve hizmet yardımı yapılabilir ve destek sağlanabilir.

(2) Belediye gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç-gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar Belediye bütçesinden karşılanır.

 

Yürürlük

MADDE 35-(1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 36-(1) Merkezefendi Belediye Meclisinin ……. tarih ve …….. sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Merkezefendi Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği" bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar.

 

Yürütme

MADDE 37-(1) Bu yönetmelik hükümlerini Merkezefendi Belediye Başkanı yürütür.

 Fotoğraflar

Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri